داشتن یک ایده ی کارآفرینی مهم نیست، بلکه اجرای درست آن مهم است. کارآفرینان خبره ی دنیا نیز در پیاده سازی بسیاری از ایده های خود با شکست مواجه می شوند. البته این به این مفهوم نیست که داشتن یک ایده خوب مهم نمیباشد، بلکه به این منظور است...